Korzystanie z serwisu zleceniadlaopiekunek.pl („Serwis”) wiąże się z udostępnianiem danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Dane osobowe, czyli wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby korzystającej
  z Serwisu, są przetwarzane zgodnie z prawem, zwłaszcza zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („Rozporządzenie RODO”).

 2. Administratorem danych udostępnianych w Serwisie jest DOQU ZAJĄC Sp. j. Sp. k. z („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych w Serwisie można się kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl lub listownie na adres ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom.

 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane udostępnione przez użytkowników Serwisu – przy utworzeniu konta Użytkownika, zmianie lub uzupełnieniu danych tego konta, jak również w wyniku każdego działania Użytkownika podczas korzystania z Serwisu (umieszczanie wypowiedzi, umieszczanie lub przyjmowanie ofert). Administrator zbiera dane na temat Użytkownika umieszczone w Serwisie, także jeżeli zostaną one w dowolnym momencie ukryte.

 4. Podawanie danych osobowych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwia założenie konta, a wycofanie zgody na przetwarzanie takich danych uniemożliwia dalsze korzystanie z konta i prowadzi do jego zamknięcia.

 5. Administrator przetwarza dane użytkownika Serwisu zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO:
  a) za jego zgodą wyrażoną przy utworzeniu konta lub w trakcie korzystania z serwisu;
  b) w celu zawarcia z użytkownikiem umowy na korzystanie z Serwisu (zawieranej przez założenie konta i akceptację regulaminu oraz polityki prywatności) oraz w celu wykonywania tej umowy;
  c) jeżeli przepisy prawa wymagają tego od Administratora;
  d) jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – między innymi w razie sporów z użytkownikami Serwisu, w celach marketingowych, w celach statystycznych, w celu analizy funkcjonowania Serwisu.

 6. Do przetwarzania danych użytkownika Serwisu wystarczy którakolwiek z podstaw wymienionych powyżej. Anulowanie jednej z podstaw nie wyklucza przetwarzania danych w oparciu o inną podstawę – np. odwołanie zgody na określoną formę przetwarzania danych nie oznacza, że Administrator nie może przetwarzać danych w ramach umowy o korzystanie
  z Serwisu, a rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu nie oznacza, że Administrator nie może przetwarzać danych na użytek sporów. Administrator za każdym razem bada podstawę przetwarzania danych.

 7. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do celów przetwarzania,
  w szczególności:
  a) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  b) przez okres obowiązywania umowy,
  c) przez okres wynikający z przepisów nakładających prawne obowiązki,
  d) przez okres racjonalnie niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, w tym w zakresie przetwarzania danych do celów marketingowych – nie dłużej niż do otrzymania zgodnego z Rozporządzeniem RODO sprzeciwu.

 8. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili cofnąć każdą zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Do cofnięcia zgody wystarczy przesłanie oświadczenia do Administratora na adres mailowy podany powyżej. Cofnięcie zgody nie oznacza,
  że wcześniejsze przetwarzanie danych przez Administratora było niezgodne z prawem.

 9. Dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu mogą być w pewnym zakresie profilowane – tj. Serwis może dopasować złożoną przez użytkownika ofertę do potencjalnych odbiorców, lub przedstawić użytkownikowi ofertę dostosowaną do jego oczekiwań. Żadne profilowanie nie prowadzi do podjęcia jakiejkolwiek automatycznej decyzji dotyczącej użytkownika.

 10. Dane zgromadzone w Serwisie mogą być udostępniane:
  a) w zakresie w jakim użytkownik Serwisu udostępni je publicznie – każdemu innemu użytkownikowi Serwisu, a nawet osobom nie posiadającym konta w Serwisie.
  b) w zakresie w jakim użytkownik Serwisu wyraził chęć zawarcia umowy
  za pośrednictwem Serwisu – osobom, które chcą złożyć użytkownikowi ofertę lub przyjąć ofertę Użytkownika.
  c) innym podmiotom – w zakresie w jakim okaże się to niezbędne do realizowania celów przetwarzania, np. instytucjom publicznym lub podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora.

 11. Jeżeli dane użytkownika Serwisu mają być udostępniane nie na życzenie Użytkownika, Administrator zrobi wszystko, żeby zakres udostępnianych danych ograniczyć w maksymalny możliwy sposób. 

 12. Administrator nie zakłada, że jakiekolwiek dane będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej w celu ich przetwarzania.

 13. Każdy Użytkownik Serwisu, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania ich kopii, na zasadach art.15 Rozporządzenia RODO;
  b) żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych na zasadach art. 16 Rozporządzenia RODO;
  c) żądania usunięcia danych na zasadach art.17 Rozporządzenia RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach art. 18 Rozporządzenia RODO;
  e) żądania przeniesienia jej danych na zasadach art. 20 Rozporządzenia RODO;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na zasadach art. 21 Rozporządzenia RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

 15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 16. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 17. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  e) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  f) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 19. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 20. Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w sposobie przetwarzania danych czy określenia danych kontaktowych. Jeżeli zmiana polityki prywatności będzie związana ze zmianą celu przetwarzania danych konkretnych osób, Administrator powiadomi takie osoby zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.