§1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisu zleceniadlaopiekunek.pl.

§2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu zleceniadlaopiekunek.pl
 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem zleceniadlaopiekunek.pl, prowadzony przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca – DOQU ZAJĄC Sp. j. Sp. k. z siedzibą w Bytomiu używający w związku z prowadzeniem Serwisu adresu e-mail kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 6263043808.
 4. Użytkownik – osoba posiadająca konto w Serwisie; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może posiadać konto w Serwisie tylko jako Pracodawca lub Opiekunka/Opiekun.
 5. Konto – indywidualne konto użytkownika, pozwalające na korzystanie z Serwisu
  i jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
 6. Opiekunka i Opiekun – osoba fizyczna wykonująca czynności opiekuńcze lub zainteresowana wykonywaniem takich czynności.
 7. Pracodawca – podmiot zainteresowany zatrudnianiem Opiekunek lub Opiekunów.
 8. Sprzedawca –  podmiot zainteresowany sprzedażą produktów lub usług na rzecz Opiekunek lub Opiekunów albo na rzecz Pracodawcy.
 9. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, znajdujący się tutaj https://zleceniadlaopiekunek.pl/polityka-prywatnosci/

§3

Założenie Konta

 1. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności. W zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym założenie Konta wymaga podania danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, adres e-mail i miejscowość. Inne dane osobowe Użytkownik może podać dobrowolnie. Założenie i korzystanie z Konta przez Opiekunkę lub Opiekuna jest bezpłatne.
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto jednocześnie.
 4. Warunkiem założenia Konta i korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do Internetu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj” po uzupełnieniu danych. Potwierdzenie wraz z nadanym przez użytkownika loginem i hasłem zostaje wysłane przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

§4

Korzystanie z Konta

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz z zachowaniem norm społecznych i obyczajowych.
 2. Niedozwolone jest w szczególności:
  a) podszywanie się pod jakiekolwiek inne osoby, w tym innego Użytkownika lub Usługodawcę,
  b) używanie sformułowań powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub inne dobra chronione prawem, w tym używanie jakiejkolwiek mowy nienawiści,
  c) umieszczanie ofert niedozwolonych przez prawo lub niemających związku
  z wykonywaniem czynności opiekuńczych,
  d) prowadzenie agitacji politycznej,
  e) udostępnianie innym osobom Konta lub hasła do Konta.
 3. Naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Użytkownika na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.
 4. Naruszenie przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm społecznych lub obyczajowych uprawnia Usługodawcę do:
  a) usunięcia treści umieszczonych przez Użytkownika (w tym ich części),
  b) zawieszenia Konta,
  c) usunięcia Konta, jeżeli jego dalsze funkcjonowanie będzie nie do pogodzenia z postanowieniami Regulaminu (np. zdublowane Konto czy Konto osoby niepełnoletniej), w tym jeśli środki określone w pkt a) i b ) powyżej nie doprowadziły do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika.
 5. Przed usunięciem Konta Usługodawca powiadamia Użytkownika mailem na adres podany w Serwisie o przyczynie planowanego usunięcia Konta.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji wobec decyzji Usługodawcy.
 7. Użytkownik ma prawo usunięcia Konta w każdym czasie poprzez wykorzystanie funkcjonalności w Serwisie lub złożenie wniosku o usunięcie Konta mailem wysłanym na adres kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl albo w inny sposób pozwalający na identyfikację Użytkownika.
 8. Usunięcie Konta nie powoduje niemożliwości założenia przez tego samego Użytkownika nowego Konta w przyszłości. Jeżeli jednak usunięcie Konta nastąpiło wskutek naruszania przepisów prawa lub Regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokować założenie nowego Konta tego Użytkownika lub usunąć Użytkownikowi również nowo założone Konto.
 9. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej wskutek założenia Konta.

§5

Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób nieprzerwany, w tym aby ewentualne awarie były usunięte tak szybko jak to jest możliwe. Nie wyklucza to przejściowego wstrzymania funkcjonowania Serwisu w celu konserwacji lub modernizacji Serwisu, jednak Usługodawca zobowiązuje się prowadzić takie prace w godzinach powodujących możliwie jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Zgłoszenia usterek w działaniu Serwisu można dokonywać mailem na adres kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl lub w inny sposób wskazany w Serwisie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się usuwać z Serwisu treści niezgodne z prawem lub Regulaminem niezwłocznie po zapoznaniu się z takimi treściami, oraz niezwłocznie zapoznawać się ze zgłoszeniami takich treści w godzinach roboczych, tj. od godziny 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikającą z przyczyn leżących poza kontrolą Usługodawcy, w szczególności z utrudnieniami w funkcjonowaniu Internetu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników
  do momentu zapoznania się z nimi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, z wyjątkiem działających na zlecenie Usługodawcy.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań dla ochrony powierzonych mu danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§6

Warunki bezpieczeństwa

 1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z serwisu, które użytkownik sam nadaje, zostaną potwierdzone użytkownikowi po zarejestrowaniu, w którego efekcie następuje od razu zalogowanie.
 2. Hasło Użytkownika jest nadawane w sposób uniemożliwiający jego późniejsze podejrzenie przez Serwis. W przypadku zapomnienia hasła, jego odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika serwis wysyła wiadomość mailową z nowym wygenerowanym hasłem. Po zalogowaniu użytkownik może zmienić hasło na indywidualne. Hasło wtedy nie jest do podejrzenia przez Serwis.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.

§7

Opiekunki i Opiekunowie

 1. Po założeniu Konta Opiekunka lub Opiekun mogą korzystać z następujących usług Serwisu:
  1) może składać oferty podjęcia się czynności opiekuńczych,
  2) może zgłaszać się do wystawionych przez Pracodawców ofert czynności opiekuńczych,
  3) może komentować teksty w Serwisie,
  4) może wystawiać oceny Pracodawcom lub Sprzedawcom,
  5) może nabywać usługi lub produkty oferowane przez Sprzedawców,
  6) może prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami,
  7) może korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę okresowo lub na stałe.

§8

Pracodawcy

 1. Po założeniu Konta Pracodawca może korzystać z następujących usług Serwisu:
  1) może składać oferty czynności opiekuńczych,
  2) może przyjmować zgłoszenia Opiekunek lub Opiekunów na złożone przez siebie oferty,
  3) może umieszczać reklamy swojej działalności,
  4) może korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Zasady świadczenia usług na rzecz Pracodawcy są ustalane i rozliczane odrębnie.

§9

Sprzedawcy

 1. Po założeniu Konta Sprzedawca może korzystać z następujących usług Serwisu:
  1) może oferować Opiekunkom lub Opiekunom zakup produktów lub usług, jednak bez możliwości kierowania do Opiekunek lub Opiekunów ofert indywidualnych,
  2) może oferować Pracodawcom zakup produktów lub usług, jednak bez możliwości kierowania do niego ofert indywidualnych,
  3) może umieszczać reklamy swojej działalności,
  4) może korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Zasady świadczenia usług na rzecz Sprzedawcy są ustalane i rozliczane odrębnie.

§10

Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, urządzenia pozwalającego na korzystanie z Internetu (komputer, smartfon, tablet) oraz przeglądarki zapewniającej obsługę stron HTML oraz plików „cookies” („ciasteczek”). Usługodawca zapewnia zgodność Serwisu z najczęściej stosowanymi przeglądarkami internetowymi (Chrome, Opera, Edge).
 2. Usługodawca nie świadczy usługi udostępniania Internetu.
 3. Usługodawca informuje Użytkowników, że korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem analogicznym jak każda inna forma korzystania z Internetu, w szczególności może dojść do wykradzenia danych logowania do Serwisu i do wykradzenia udostępnionych w Serwisie danych.

§11

Reklamacje

 1. Reklamację składa się mailem wysłanym na adres kontakt@zleceniadlaopiekunek.pl lub
  w inny sposób pozwalający na identyfikację Użytkownika.
 2. W treści reklamacji należy wskazać dane Użytkownika oraz opisać problem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpoznawać reklamacje bez zbędnej zwłoki. Jeżeli rozpoznanie reklamacji nie jest możliwe w terminie 14 dni od jej wpływu, Usługodawca powinien powiadomić o tym Użytkownika przed upływem tego terminu.
 4. Odpowiedź na reklamację przekazuje się mailem na adres Użytkownika wskazany
  w Serwisie, chyba że w samej reklamacji Użytkownik wskazał inny sposób jej przekazania, a Usługodawca nie zdecyduje inaczej.

§12

Zmiany Usługodawcy

 1. Zmiana formy prawnej Usługodawcy, w tym połączenie z innym przedsiębiorcą, nie ma wpływu na świadczenie usług.
 2. W razie zbycia przedsiębiorstwa Usługodawcy obejmującego Serwis, nabywca będzie odpowiedzialny za wykonywanie umów o świadczenie usług na równi z Usługodawcą.
 3. W razie podjęcia decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu, Usługodawca powiadomi o tym Użytkowników z co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Takie powiadomienie będzie równoważne wypowiedzeniu umów o świadczenie usług ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin poprzez ogłoszenie nowej wersji w Serwisie. Zmiany mogą w szczególności obejmować zakres udostępnionych funkcjonalności.
 2. Świadczenie usług w Serwisie podlega prawu polskiemu.
 3. W sprawach spornych właściwy będzie sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy,
  z wyjątkiem spraw przeciwko Opiekunkom lub Opiekunom.
 4. Regulamin obowiązuje przez cały czas funkcjonowania Serwisu, z chwilą zamieszczenia go w Serwisie.